Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018

  

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515)  uprzejmie informuję,
że  sesja nadzwyczajna Rady Gminy Zarszyn została  zwołana na dzień
18 stycznia  2016 r.
na godzinę 15:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie  ul. Bieszczadzka 74

z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Zarszyn prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności, sposobu poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  6. Zakończenie sesji.

  

Przewodniczący

         Rady Gminy Zarszyn

         mgr Janusz Konieczny 

UG Zarszyn
 
herb